USA ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา

นักเรียนไทยส่วนใหญ่มีความใฝ่ฝันที่จะไปเรียนต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพดีและค่อนข้างใกล้เคียงกับประเทศไทย นอกจากนี้การผสมผสมกันอย่างลงตัวของวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติ พร้อมทั้งยังขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพ มากไปกว่านั้นนักเรียนไทยมักคุ้นชินกับภาษาอังกฤษในรูปแบบ American Accent เนื่องจากโรงเรียนในประเทศไทยมักสอนภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันและได้รับอิทธิพลเป็นอย่างสูง ส่งผลให้นักเรียนไทยมีความต้องการไปเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

.

 

ระดับประถมศึกษา (อายุ 5-10 ปี)

 • ระยะเวลา 6 ปี (ปีที่ 1-6)
 • เด็กจะเข้า “kindergarten” เมื่ออายุห้าขวบ และสำเร็จการศึกษาขั้นประถมเมื่อจบเกรดห้าหรือหก
 • แต่ละชั้นปีเรียกว่า “grade”

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 11-13 ปี)

 • ระยะเวลา 2-3 ปี (ปีที่ 7-8,9) ขึ้นอยู่กับระบบการศึกษาของโรงเรียน
 • รู้จักกันดีในชื่อ “Middle School”

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 14-17 ปี) High Schools

 • ระยะเวลา 4 ปี (ปีที่ 9 –12)
 • นักเรียนในแต่ละชั้นปีจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันดังนี้ นักเรียนปีหนึ่งเรียกว่า “freshman” ปีสอง “sophomore” ปีสาม “junior” และปีสี่ “senior”
 • นักเรียนอเมริกันต้องเตรียมตัว และสอบ SAT (Scholastic Aptitude Test) เพื่อสมัครเข้ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่
 • หลังจบการศึกษาชั้นปีที่ 12 นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School Diploma) เพื่อใช้สมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัย โดยสามารถเลือกเรียนต่อระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 4 ปี หรือ ระดับอนุปริญญาตรี ระยะเวลา 2 ปี

ระดับอนุปริญญาตรี (อายุ 18 ปีขึ้นไป)

 • ระยะเวลา 2 ปี
 • ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 เทอม คือ “semester”
 • ศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนหรือวิทยาลัยเอกชนในท้องถิ่น (Community College)
 • ประเภทของอนุปริญญาตรี (Associate Degree) ได้แก่ ด้านศิลปศาสตร์ (Associate of Arts: AA) หรือ ด้านวิทยาศาสตร์ (Associate of Science: AS)
 • หลังจากจบการศึกษาในระดับนี้แล้ว สามารถโอนย้ายไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัย อีก 2-3 ปีก็จะสำเร็จกาณศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเรียนได้มากกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ปี

ระดับปริญญาตรี (อายุ 18 ปีขึ้นไป) Universities

 • ใช้ระยะเวลาศึกษา 2-4 ปีในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยจะใช้คะแนนสอบ SAT เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
 • แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น semester, trimester และ quarter แล้วแต่ระบบของแต่ละมหาวิยาลัย
 • การศึกษาแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกจะเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานหลัก ได้แก่คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพและสังคมศาสตร์ ระยะที่สองจะให้ความสำคัญกับวิชาเอก ซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษาสนใจเพื่อจะจบการศึกษาและมีความชำนาญในด้านนั้นๆ
 • ประเภทของปริญญาตรี (Bachelor Degree) ได้แก่ ศิลปศาสตร์บัณฑิต (Bachelor of Arts: BA), วิทยาศาสตร์บัณฑิต (Bachelor of Science: BS) และอื่นๆ
 • นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อเข้าเรียนและสอบผ่านในรายวิชาบังคับนั้นๆ เก็บหน่วยกิตได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ระดับปริญญาโท Universities

 • ระยะเวลา 2 ปี ในสาขาวิชาเฉพาะ
 • ปรเภทของปริญญาโทสายวิชาการ ได้แก่ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Arts: MA) และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Science: MS)
 • ประเภทของปริญญาโทสายอาชีพ ได้แก่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration: MA), ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Education: MeD), สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Social Work: MSW) และอื่นๆ
 • นอกเหนือจากคะแนน TOEFL แล้วยังต้องใช้คะแนนสอบ Graduate Record Examination (GRE) เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
 • สำหรับหลักสูตร MBA จะใช้คะแนนสอบ Graduate Management Admissions Test (GMAT) เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาเอก

 • ระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 3 ปี
 • นอกเหนือจากคะแนน TOEFL แล้วยังต้องใช้คะแนนสอบ Graduate Record Examination (GRE) เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
 • การตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยต้องใช้เวลา เนื่องจากต้องให้อาจารย์มหาวิทยาลัยตอบรับเรื่องดูแลหัวข้อปริญญานิพนธ์
 • การเรียนจะเน้นเป็นการสัมมนา การปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน (Class Participation) การฝึกให้เป็นนักวิชาการหรือนักวิจัยที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน
 • เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (PhD)

line
footer
ABSOLUTE TIX | Study Abroad & Travel Service