NZ ประเทศนิวซีแลนด์

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์

เมารี : Aotearoa หมายถึง “ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว” ประเทศนิวซีแลนด์จัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีปลอดภัยสูง มีธรรมชาติที่สวยงามรายล้อมด้วยมหาสมุทรแปซิฟิก มีลักษณะเป็นเกาะขนาดใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็กๆ จำนวนหนึ่ง  สัญลักษณ์ได้แก่ นกกีวี่ และ ฝูงแกะชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่ได้รับอารยธรรมอังกฤษแทบทั้งสิ้น  การแต่งกายจะดูคล้ายชาวอังกฤษทางตอนเหนือ ระบบการศึกษาก็เช่นเดียวกัน นักเรียนไทยมักนิยมไปเรียน   High School ที่ประเทศนี้หลังจากนั้นก็จะไปเรียนต่อ ณ ประเทศอังกฤษ ซึ่งระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

.

ระดับประถมศึกษา (อายุ 5-12)

 • ระยะเวลา 8 ปี
 • ในแต่ละปีจะเรียกว่า “Year” ซึ่งก็คือ Year 1- 8
 • หลักสูตรที่ใช้เรียนจตะเรียนเกี่ยวกับ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาตร์ สังคมศาตร์ ศิลปพ พลศึกษา สุขศึกษา และ ดนตรี

ระดับมัธยมศึกษา (อายุ 13-18 ปี)

 • ระยะเวลา 6 ปี
 • Year 9 –13
 • ภายหลังจบการศึกษาในระดับชั้นปีที่ 11-13 นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร National Certificate of Educational Achievement (NCEA) ซึ่งบ่งชี้ว่านักเรียนได้ผ่านการศึกษาทั้งสามระดับมาแล้ว คือ NCEA 1 NCEA 2 และ NCEA 3

ระดับปริญญาตรี (อายุ 18 ปีขึ้นไป)

 • ระยะเวลา 3 ปี
 • มหาวิทยาลัยจะใช้ผลสอบ National Certificate of Educational Achievement (NCEA) พร้อมทั้งคะแนน IELTS เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาในขั้นตอนการรับนักศึกษาเข้าศึกษา
 • นักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิ Honours เมื่อทำวิจัยเพิ่มเติมอีก 1 ปี

ระดับปริญญาโท (อายุ 21 ปีขึ้นไป)

 • ระยะเวลา 2 ปี
 • คะแนน IELTS เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาในขั้นตอนการรับนักศึกษาเข้าศึกษา
 • นักศึกษาจะต้องทพวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • นักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิ Honours เมื่อทำวิจัยเพิ่มเติมอีก 1 ปี ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าไม่เคยได้รับคุณวุฒิ Honours มาก่อน

ระดับปริญญาเอก

 • ระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี
 • การจบหลังสูตรจะต้องทำปริญญานิพนธ์ พร้อมทั้งสอบปากเปล่า (Oral Examination)
 • นักศึกษาจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาตรีที่ได้รับคุณวุฒิ Honours มาก่อน
 • ปริญญาที่ได้จะเป็น Ph D. (Doctor of Philosophy)

line
footer
ABSOLUTE TIX | Study Abroad & Travel Service