CAN ประเทศแคนาดา

ระบบการศึกษาของแคนาดา

ใบเมเปิ้ลสีเหลืองสลับกับสีแดงอมส้ม สัญลักษณ์ที่โดดเด่นและถูกนำไปใช้อยู่บนธงชาติประเทศแห่งนี้ เป็นสิ่งที่หลายๆคนเห็นแล้วจำประเทศแห่งธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี หรือน้ำตกไนแองการ่า สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ทุกคนจะต้องไปเมื่อมีโอกาสไปเยือนประเทศนี้ วัฒนธรรมมีการผสมผสานของคนหลายชนชาติ ระบบการศึกษาค่อนข้างมีความใกล้เคียงกลับประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากและหลายคนอาจเข้าใจว่าค่าเรียนอาจจะต่ำกว่า แท้ที่จริงแล้วค่าเรียนอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งระบบการศึกษาของประเทศแคนาดา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

.

ระดับประถมศึกษา (อายุ 5-10 ปี)

 • ระยะเวลา 6 ปี (ปีที่ 1-6)
 • เด็กจะเข้า “kindergarten” เมื่ออายุห้าขวบ และสำเร็จการศึกษาขั้นประถมเมื่อจบเกรดห้าหรือหก
 • แต่ละชั้นปีเรียกว่า “grade”

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 11-13 ปี)

 • ระยะเวลา 2-3 ปี (ปีที่ 7-8,9) ขึ้นอยู่กับระบบการศึกษาของโรงเรียน
 • รู้จักกันดีในชื่อ “Middle School”

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 14-17 ปี)

 • ระยะเวลา 4 ปี (ปีที่ 9 –12) ในบางมลรัฐอาจจะต้องเรียนถึงปีที่ 13
 • หลังจบการศึกษาชั้นปีที่ 12 นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School Diploma) เพื่อใช้สมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัย โดยสามารถเลือกเรียนต่อระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 4 ปี หรือ เลือกเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นระยะเวลา 1-3 ปี ก่อนที่จะโอนหน่วยกิตไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (Diploma) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Certificate)

 • ระยะเวลา 1-3 ปีสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นวิชาชีพซึ่งสอดคล้องกับการประกอบอาชีพในอนาคต วิชาทางด้านเทคนิคหรือวิชาการ
 • เปิดสอนที่วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน (Community Colleges) และสถาบันเทคนิคและวิชาชีพ (Career Colleges)
 • นักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • หลักสูตร 1 ปีสำหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจะต้องเรียนบางรายวิชาเพิ่มเติม
 • บางวิทยาลัยจะมีหลักสูตรที่สามารถโอนไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้

ระดับปริญญาตรี

 • ระยะเวลา 3-4 ปี ขึ้นกับว่าอยู่ในมณฑลใด หรือสาขาวิชาทั่วไปหรือวิชาเฉพาะ
 • เปิดสอนในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบัน
 • นักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • บางสถาบันจะเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • นักศึกษาจะเรียน 3 ปี และปีที่ 4  นักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิ Honours ในระดับปริญญาตรีเมื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น หรือมีผลการเรียนที่โดดเด่น แต่สำหรับบางวิชาชีพ อาจต้องใช้เวลาเรียนถึง 5 ปี เช่น บัญชี สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม

ระดับปริญญาโท

 • ระยะเวลา 2 ปี
 • จะต้องได้รับคุณวุฒิ Honours ในระดับปริญญาตรี หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สำหรับหลักสูตร MBA จะใช้คะแนนสอบ Graduate Management Admissions Test (GMAT) และคะแนน TOEFL หรือ IELTS พร้อมทั้งประสบการณ์ในการทำงาน เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
 • ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ Master of Science – MSc จะใช้ผลคะแนน Graduate Record Exam (GRE) เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาเอก

 • ระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 3 ปี
 • นอกเหนือจากคะแนน TOEFL แล้วยังต้องใช้คะแนนสอบ Graduate Record Examination (GRE) เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
 • การตอบรับจากมางมหาวิทยาลัยต้องใช้เวลานาน เนื่องจากต้องให้อาจารย์มหาวิทยาลัยรับเรื่องดูแลหัวข้อปริญญานิพนธ์
 • การเรียนจะเน้นเป็นการสัมมนา การปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน (Class Participation) การฝึกให้เป็นนักวิชาการหรือนักวิจัยที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน
 • เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (PhD)

line
footer
ABSOLUTE TIX | Study Abroad & Travel Service