Schengen Visa

วีซ่าเชงเก้น

Schengen Visa นั้นใช้ได้กับประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก Schengen Visa เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปเที่ยวยุโรป หลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า แบบเดินทางเข้า – ออกครั้งเดียว หรือเดินทางเข้า – ออกหลายครั้งก็ได้ แต่ทั้งนี้รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น

การทำ Schengen Visa จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียเวลายื่นวีซ่าขอเข้าประเทศ กับทุกๆ ประเทศที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยว มีเพียง Schengen Visa ก็สามารถเข้าได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิก Schengen สำหรับ Schengen Visa นั้น ให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตของประเทศที่ จะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรกที่ผู้เดินทาง เดินทางไปถึงยุโรป (ตัวอย่างเช่น เดินทางไป อิตาลี – สวิส – ฝรั่งเศส ประเทศที่จะออก Schengen Visa ให้คือ ประเทศ อิตาลี)

รายชื่อในกลุ่มประเทศเชงเก้นมีดังต่อไปนี้ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ไอซ์แลนด์ อิตาลี่ ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สเปน และ สวีเดน

เอกสารที่จำเป็นในการยื่นวีซ่าเชงเก้น

 1. ใบสมัครขอวีซ่าพำนักระยะสั้น (ฉบับจริง)
 2. รูปถ่ายสีประจำตัวขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป
 3. หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง) (วันหมดอายุของหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า3เดือน นับจากวันที่ท่านวางแผนเดินทางกลับจาก เขตประเทศเชงเก้น, โดยจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าเพื่อประทับตราวีซ่า) หนังสือเดินทาง (สำเนา) (สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 5 หน้าแรก ( หรือ 5 หน้าสุดท้าย) หน้าที่มีข้อมูลของผู้ถือหนังสือเดินทาง หน่วยงานผู้ออกหนังสือเดินทาง รวมถึงทุกหน้าที่มีวีซ่าหรือตราประทับใดๆ
 4. หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ฉบับจริง) หากท่านมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย  หนังสือเดินทางฉบับเก่า (สำเนา) สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 5 หน้าแรก (หรือ 5 หน้าสุดท้าย) หน้าที่มีข้อมูลของผู้ถือหนังสือเดินทาง หน่วยงานผู้ออกหนังสือเดินทาง รวมถึง ทุกหน้าที่มีวีซ่าหรือตราประทับใดๆ
 5. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป – กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย (สำเนา)
 6. ประกันภัยการเดินทาง ออกโดยบริษัทยุโรปหรือ บริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง (สำเนา)ประกันภัยการเดินทางควรสามารถใช้ได้เมื่อสมัครวีซ่าแบบพำนักระยะสั้นในประเทศเขตเชงเก้น ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลและการส่งตัวกลับ ซึ่งวงเงินประกันต้องมากกว่า 30,000 ยูโร (หรือประมาณ1.5 ล้านบาท) ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ที่ประเทศเขตเชงเก้น
 7. สำเนาการจองโรงแรมสำหรับตลอดการพำนักในเขตเชงเก้น (จองผ่านทางอินเตอร์เนตโดยไม่ได้รับรองบัตรเครดิตไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานได้) หนังสือรับรองการให้ที่พัก ออกโดยศาลากลางท้องถิ่นของบุคคลที่จะำไปพำนักด้วยตลอดระยะเวลาที่พำนัก (ฉบับจริง + สำเนา) ใบรับรองความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือสัญญาเช่า หรือหนังสือจากเจ้าบ้านที่พักในประเทศฝรั่งเศส
 8. จดหมายแนะนำตัว ที่เขียนโดยนักเรียนผู้ขอวีซ่า (ฉบับจริง พร้อมสำเนา) ระบุเหตุผลของการไปท่องเที่ยว โปรแกรมการท่องเที่ยว
 9. ประกาศนียบัตรการจบการศึกษา ระดับการศึกษาล่าสุด (สำเนา)
 10. หนังสือรับรองของผู้ค้ำประกันที่รับรองค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกิดขึ้นตลอดการพำนักของผู้สมัคร
 11. เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านกับผู้สมัคร (ตัวจริงพร้อมสำเนา) (หากเป็นเอกสารภาคบังคับ เจ้าบ้านต้องระบุว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้สมัคร และเหตุผลของการเดินทาง)
 12. หลักฐานการจ้างงาน และรายได้ของผู้ค้ำประกัน (ตัวจริงพร้อมสำเนา) เช่น ใบรับรองเงินเดือน เอกสารการชำระภาษี สลิปเงินเดือน 3 ครั้งล่าสุด การลงทะเบียนการค้า รายการเดินบัญชีภายในระยะเวลา 3 เดือน
 13. หนังสือเดินทางของผู้ค้ำประกัน (สำเนา)

– จดหมายเชิญจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น ในกรณี ที่มีเพื่อน หรือ คนรู้จักที่อยู่ในประเทศกลุ่มเชงเก้น โดยระบุ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในประเทศในกลุ่มเชงเก้น, Copy  Passport หลักฐานการเงินในกรณีที่ผู้เชิญรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

รายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ

– ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าประเภทต่างๆ ให้ติดต่อสอบถามไปที่กลุมประเทศเชงเก้น ที่ต้องการไปยื่นเป็นประเทศแรกที่เข้าไป

*** เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต ***

ข้อมูลรายละเอียดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โปรดตรวจสอบกับทาง ABSOLUTE TIX

line
footer
ABSOLUTE TIX | Study Abroad & Travel Service