Canada Visa

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าแคนาดา

1. หนังสือเดินทาง ตัวจริง ที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้าและถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่ากรุณาแนบมาด้วย

2. รูปถ่าย: ขนาด 1.37 x 1.77 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือนฉากหลังต้องเป็นสีขาวนั้น, focus หน้าไม่ต่ำกว่า 50% ของภาพ แต่งกายสุภาพ ไม่ใส่แว่นตา, ไม่ใส่เครื่องประดับ เช่น ต่างหู, สร้อย ฯลฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.canadainternational.gc.ca/thailand-thailande/visas/trv-vrt_thai.aspx?lang=eng

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด พร้อมหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง

4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ( กรณีเด็กที่อายุไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้สูจิบัตรแทน )

5. สำเนาทะเบียนสมรส 1 ชุด / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมีจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษว่าสมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนและเซ็นต์ชื่อรับรองทั้ง 2 ท่าน กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ทำงาน และคู่สมรถไม่ได้เดินทางด้วย ต้องแนบบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านและหลักฐานการทำงานของคู่สมรสด้วย

6. สำเนาใบเปลี่ยน-นามสกุล (ถ้ามี)

7. หลักฐานการเงิน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากชื่อผู้เดินทาง ออมทรัพย์ หรือ ประจำ ฝากมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี ปรับสมุดจนถึงยอดปัจจุบัน ถ่ายสำเนาตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของเล่มจนถึงหน้าปัจจุบัน ( ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ) จำเป็นต้องมี สมุดบัญชีเงินฝากที่นำมายื่น ตัวจริง หรือ Bank Guarantee ตัวจริง จากทางธนาคาร

8. หลักฐานการทำงาน ใช้ทะเบียนการค้า หรือใบจดทะเบียนหุ้นส่วนที่มีชื่อของผู้เดินทางปรากฎอยู่, ขอจดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษจากบริษัท, ให้ออกจดหมายรับรองตัวเองเป็น กรณีที่กำลังศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ ( นักเรียน อายุน้อยกว่า 16 ปีใช้ สมุดรายงานผลการเรียน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน )

ข้อมูลเพิ่มเติม

– ในกรณีที่ท่านต้องการศึกษาต่อในประเทศแคนาดาเป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือน้อยกว่า ท่านต้องใช้คำร้องขอวีซ่าประเภทวีซ่าชั่วคราว เมื่อท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อศึกษาในระยะสั้น ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาอื่นๆ และท่านจะต้องเดินทางออกจาก ประเทศแคนาดา

– ในกรณีที่ท่านมีผู้ติดตาม เช่นคู่สมรสและบุตร ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 19 ปี ท่านต้องกรอกคำร้องฉบับเดียวกัน โดยระบุชื่อและรายละเอียดของผู้ติดตามในคำถามข้อ 1

– ในกรณีที่นักเรียน/ผู้เยาว์มีอายุเกิน 6 ปี ต้องยื่นเอกสารจากสถาบันการศึกษา อนุมัติการหยุดเรียนของนักเรียน

– ในกรณีที่ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 16 ปี และเดินทางกับผู้อื่น ต้องยื่นเอกสารมอบอำนาจจากบิดามารดา อนุญาตให้เดินทางกับผู้อื่นได้ หรือในกรณีที่ผู้เยาว์เดินทางกับผู้ดูแล/ผู้ที่มีอำนาจในการปกครอง ท่านต้องยื่นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าท่านมีอำนาจปกครองผู้เยาว์นั้นแต่เพียงผู้เดียว

รายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ

– ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าประเภทต่างๆ เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.canadainternational.gc.ca/thailand-thailande/visas/fees-frais_thai.aspx?lang=eng

– แบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าประเทศแคนาดาสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มได้ที่ http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/visa.asp

*** เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต ***

ข้อมูลรายละเอียดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โปรดตรวจสอบกับทาง ABSOLUTE TIX

ADDRESS EMBASSY
15th Floor, Abdulrahim Place
990 Rama IV Road Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Telephone: +66 (0) 2636-0540
Fax: +66 (0) 2636-0566
TTY : (613) 944-9136 (Ottawa)
Email: bangkok-im-enquiry@international.gc.ca
Hours of operation
Monday – Thursday: 07:30-10:00

line
footer
ABSOLUTE TIX | Study Abroad & Travel Service